หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่บนถนนเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ (ระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ประมาณ 550 เมตร) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเด่นชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 550 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,250 ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    2,206    คน     แยกเป็น

ชาย    1,117    คน คิดเป็นร้อยละ   50.63

หญิง   1,089    คน คิดเป็นร้อยละ   49.37
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   1,196   ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        42.42   คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   แพะหนองบ่อ 6 3 9 5  
2   ดงสุระ 324 332 656 251
  3   แม่จั๊วะ 14 12 26 47  
6   แพะร่องหิน 379 365 744 254
  8   แม่จั๊วะ 99 97 196 113  
9   ร่องบ้า 56 39 95 51
  10   เหมืองใหม่ 239 241 480 475  
    รวม 1,117 1,089 2,206 1,196
 
ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลแม่จั๊วะ สำนักงานทะเบียนอำเภอเด่นชัย เมื่อกันยายน 2559
 
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน มีดังนี้

ทำนา ได้แก่ ปลูกข้าวเหนียว ข้าวเจ้า

ทำไร่ ได้แก่ ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง

ทำสวน ได้แก่ ปลูกมะขามหวาน, มะม่วง, ลำไย, สัก

เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว, สุกร, ไก่

ประกอบอุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ (ไม้สัก)

ค้าขาย
การผลิต
  การผลิต ที่สำคัญของตำบลแม่จั๊วะ เป็นผลผลิตทางด้านการกสิกรรมและปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าว ส่วนมากจะผลิตเพื่อการจำหน่ายและไว้ทำพันธุ์ ผลผลิตที่เหลือจะนำไปบริโภค และผลิตภัณฑ์จากไม้
การเลี้ยงสัตว์
  การเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากเพื่อการจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกัน ได้แก่ วัว สุกร ไก่ สำหรับด้านการประมง จะมีการเลี้ยงปลา ลักษณะไร่นาสวนผสม
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559