หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่บนถนนเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ (ระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ประมาณ 550 เมตร) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเด่นชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 550 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,250 ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    2,144    คน     แยกเป็น

ชาย    1,074    คน คิดเป็นร้อยละ   50.09

หญิง   1,070    คน คิดเป็นร้อยละ   49.91
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   1,249   ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        41.23  คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   แพะหนองบ่อ 4 10 14 8  
2   ดงสุระ 313 316 629 276
  3   แม่จั๊วะ 22 17 39 49  
6   แพะร่องหิน 363 344 707 264
  8   แม่จั๊วะ 92 101 193 117  
9   ร่องบ้า 51 40 91 53
  10   เหมืองใหม่ 229 242 471 482  
    รวม 1,074 1,070 2,144 1,249
 
**ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลแม่จั๊วะ สำนักงานทะเบียนอำเภอเด่นชัย เดือน มกราคม 2566**
 
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน มีดังนี้

ทำนา ได้แก่ ปลูกข้าวเหนียว ข้าวเจ้า

ทำไร่ ได้แก่ ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง

ทำสวน ได้แก่ ปลูกมะขามหวาน, มะม่วง, ลำไย, สัก

เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว, สุกร, ไก่

ประกอบอุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ (ไม้สัก)

ค้าขาย
การผลิต
  การผลิต ที่สำคัญของตำบลแม่จั๊วะ เป็นผลผลิตทางด้านการกสิกรรมและปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าว ส่วนมากจะผลิตเพื่อการจำหน่ายและไว้ทำพันธุ์ ผลผลิตที่เหลือจะนำไปบริโภค และผลิตภัณฑ์จากไม้
การเลี้ยงสัตว์
  การเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากเพื่อการจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกัน ได้แก่ วัว สุกร ไก่ สำหรับด้านการประมง จะมีการเลี้ยงปลา ลักษณะไร่นาสวนผสม
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559