หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.น้ำเลา   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.นาพูน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาลา ฟองฟั่น ถึง บ้านนายสายันต์ ปาแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.นาพูน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน สุดซาง ถึง สามแยกนาน้อย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.บ้านปิน   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
ทต.บ้านปิน   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านกาศ   จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลบ้านกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.น้ำรัด   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สถานที่ก่อสร้าง หนองเฒ่า - หนองแหน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.หัวทุ่ง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๓,๗๘๒ กล่อง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเค็ม โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม และโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.หัวทุ่ง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง 200 ซีซี จำนวน 2,666 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.หัวทุ่ง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จำนวน 3 โครงการ (โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่) 14 ต.ค. 2564
อบต.แม่ป้าก   จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.61-0004 สายบ้านเหล่า-บ้านแช่ฟ้า ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก 14 ต.ค. 2564
อบต.ทุ่งแล้ง   จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.สวนเขื่อน   จ้างจ้างเหมาบริการค่าธรรมเนียมชื่อเวปไซด์(โดเมนเนม) ราคารายปี และค่าเช่าพื้นที่เวปไซด์บนอินเตอร์เน็ต (ราคารายปี) จำนวน 5000 MB พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมระบบจัดการเวปไซด์ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ (ทะเบัียนข้อมูลเลขที่ ว1.297) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.สวนเขื่อน   ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกรื้อลำห้วยแม่แคมบริเวณข้างวัดนาคูหา เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัย ตามหนังสือที่ได้รับอนุมัติ จากคณะผู้บริหาร เพื่อใช้เงินงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย ประจำปี 2565 เเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.บ้านปิน   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.บ้านเวียง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.สูงเม่น   จ้างสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.ปากกาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.บ้านถิ่น   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน บพ ๒๙๕๘ แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.แม่ป้าก   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ป้าก ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 560
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559