หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใด
   
   
 
- งานบริหารงานคลัง
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ
เป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตาม กฎหมาย
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ
เป็นภารกิจถ่ายโอนตาม กฎหมาย
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ
เป็นภารกิจถ่ายโอนตาม กฎหมาย
   
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559