หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
   
 
 
 
 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลแม่จั๊วะ มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และมีการประกอบอุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ (ไม้สัก) ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชาวบ้านในตำบลแม่จั๊วะมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 

วัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดดงสุระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดแพะร่องหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดแพร่ธรรมมาราม (สาขาอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
วัดบุญคุ้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) หมู่ที่ 2
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) หมู่ที่ 6

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559