หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปกรณ์ ศิริพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
โทร : 0654944195
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ไม่มีกรอบรองปลัด อบต.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจันทนา ใยดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-0235985
นางจรรจิรา เพิ่มขึ้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8841383
นายพงค์ศักดิ์ สนโต
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642525822
นางสาวนิลญา คงชน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0824847849
นางสาวรุจีรา ท่วงที
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091-0706259