หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนและรางระบายน้ำ, ศาสนสถาน, ฌาปนสถานและ อื่นๆ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 


พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ
 


ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์สมบูรณ์สวยงาม
 


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
 


การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็กเยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559