ท่านต้องการให้ อบต.แม่จั๊วะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 4 )
11.43%
ด้านสาธารณูปโภค ( 16 )
45.71%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
20.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
14.29%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
8.57%