หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ส่งเสริมการศึกษา

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559